Åbent: onsdag til fredag 12-17 // lørdag 11-15

Ferielukket: 15.07-30.07

Alle kunstværker i Galleri NB

Generalforsamling i Kunstforeningen NB

Slut dato: 19-01-2024

Indkaldelse til Generalforsamling og tilmelding til fælles spisning i Kunstforeningen NB

fredag den 19. januar kl. 18
Viborg Gymnasium

Skaldehøjvej 12
Viborg

Seneste tilmelding til spisning er nu tirsdag d. 16. januar kl. 16:00
Du tilmelder dig ved at indbetale kr. 225,- til konto 8214 3050 6815 63.
Menu: Velkomstdrink, tapas, kaffe og sødt.
Drikkevarer kan købes på stedet.
Vi glæder og til at se jer og hygge med jer og håber, at rigtig mange vil deltage i den efterfølgende fællesspisning.

DAGSORDEN ifølge vedtægterne:

 • Valg af dirigent og referent
 • Formanden aflægger bestyrelsens beretning for 2023, og fortæller kort om aktiviteter i foråret 2024
 • Kassereren fremlægger årsrapport til godkendelse
 • Fastsættelse af kontingent
 • Eventuelle forslag fra medlemmer eller bestyrelse
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

På valg fra bestyrelsen:
Kirsten Hald (Genopstiller)
Elisa Nielsen (Genopstiller ikke)
Der mangler således mindst et medlem til bestyrelsen

Valg af suppleanter:
Bodil Skipper Buntzen (Genopstiller)
Inge Fallesen (Genopstiller)

 • Valg af revisor og revisorsuppleant
  Revisor Henning Lund (Genopstiller)
  Revisorsuppleant Susanne Kam Kristensen (Genopstiller)
 • Eventuelt

Bortlodning af indkøbte kunstværker:

Link til Kunstforeningens hjemmeside

 • Listen med de indkøbte kunstværker finder du i vedlagte link eller på Kunstforeningen NB’s hjemmeside.
 • Værkerne bliver udstillet på Galleri NB i kælderen fra lørdag d. 6. januar kl. 11 til onsdag 17. januar kl. 17.
 • Alle deltagere må gerne aflevere en prioriteret ønskeliste i galleriet over ønskede værker senest 17. januar kl. 17, så at alle har mulighed for at vinde - selv ved afbud.
 • Prioriteringslisterne kan fås i Galleri NB og på hjemmesiden.

Hvis du ønsker at deltage i bestyrelsens spændende arbejde, må du meget gerne kontakte bestyrelsen eller Galleri NB.

Vi glæder os til at se rigtig mange medlemmer til generalforsamlingen - ikke mindst fordi der er flere kunstværker til udlodning end krævet i vedtægterne.

Kunstforeningen NB’s bestyrelse,
Viborg, 05. januar 2024.

 

 

            Regnskab for Kunstforeningen NB for 2023
         
Driftsresultat for året 2023        
Indtægter:        
Kontingenter     Kr.    290.500
Indtægter i alt     Kr.    290.500
         
Udgifter:        
Køb af kunst     Kr.    263.052
Kontor-reklame m.v.     Kr.        1.250
It, hjemmeside mv.     Kr.        7.445
Gebyrer, Nets, renter m.v.     Kr.        4.590
Gaver og mødeudgifter     Kr.            610
Generalforsamling og arrangementer     Kr.        2.610
Udgifter i alt     Kr.    279.557
         
Årets resultat     Kr.      10.943
         
Balance pr. 31. december 2023:        
Aktiver:        
Bankindestående     Kr.      59.800
Andre tilgodehavender     Kr.         3.000
Aktiver i alt     Kr.      62.800
         
Passiver:        
Gæld til Galleri NB     Kr.               -  
Øvrige gældsposter     Kr.               -  
Egenkapital primo Kr.     51.857    
Årets resultat Kr.     10.943    
Egenkapital ultimo Kr.     62.800 Kr.      62.800
Passiver i alt            62.800
         
Kasserer og revisor anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet
giver et retvisende billede af kunstforeningen NBs aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 
31. december 2023 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 2023.
         
Viborg, den 10. januar 2024        
         
         
-----------------------------------------------------------        
Henning Lund, revisor Sven Erik Larsen, kasserer